Bouwproject

Update 26 mei 2020

Wij hebben u gevraagd vóór 8 mei te reageren op onderstaande. U kunt hier de binnengekomen reacties lezen en de reactie van Siloah daarop.

Inleiding (21 april 2020)

Op dinsdag 17 maart 2020 stond er een tweede informatieavond gepland voor omwonenden, bedrijven en raadsleden ten aanzien van de voorgenomen bouwplannen door Siloah op de Broekveldselaan in Bodegraven. Door de ontwikkelingen rondom het CORONA virus is deze avond geannuleerd. Om te voorkomen dat er veel vertraging ontstaat en om duidelijkheid te geven over de ontwikkelingen richting omwonenden, bedrijven en raadsleden is er in overleg met de gemeente gekozen voor een schriftelijke informatieronde waarin we zo transparant mogelijk de ontwikkelingen van de afgelopen periode delen en de huidige stand van zaken van het ontwerp delen. Op de geplande avond was uiteraard veel ruimte ingepland voor vragen en opmerkingen. Die vragen en opmerkingen horen we uiteraard alsnog graag. Daarom willen we dit proces als volgt vormgeven:

  1. Informatie delen via de volgende kanalen:
    –   Per mail naar de bekende mailadressen en via het Raadsinformatiesysteem van de gemeente.
    –   Op de website van Siloah gepubliceerd, namelijk: https://bodegraven.siloah.nl/bouwproject/. Dit is de pagina waarop u zich nu bevindt.
    –   Er wordt aandacht gevraagd voor deze publicatie door twee keer achter elkaar een advertentie te plaatsen in KOBR.
  2. Na publicatie is er gelegenheid vragen en opmerkingen in te sturen naar: secretariaat.west@siloah.nl tot uiterlijk 8 mei 2020.
  3. De vragen zullen gebundeld worden en beantwoord worden uiterlijk twee weken na de uiterste datum indienen van vragen. Deze antwoorden zullen gedeeld worden per e-mail en via de genoemde website.

Op deze manier wordt onder de huidige omstandigheden vorm gegeven aan de informatievoorziening, die wij heel belangrijk vinden.

De indeling van deze pagina is als volgt:

       A.   Terugblik afgelopen periode

      B.   Toelichting huidig ontwerp inclusief afbeeldingen

      C.   Voorgenomen planning

A.    Terugblik afgelopen periode

8 oktober 2019
Er is een eerste informatieavond gehouden waarin een toelichting is gegeven op de voorgenomen plannen. Daarnaast is een eerste versie van een voorlopig ontwerp getoond. Op deze avond zijn veel vragen gesteld en beantwoord en opmerkingen gemaakt. De avond is afgesloten met een uitnodiging aan allen om indien er behoefte is in gesprek te gaan

21 oktober 2019
Door Siloah is een brief verspreid met bereikbaarheidsgegevens, conform afspraak, en de vraag om e-mailadressen door te geven indien er behoefte is aan een digitale nieuwsbrief.

Per 1 november 2019
Er zijn naar aanleiding van gesprekken met buurtbewoners afspraken gemaakt over wandelen in een deel van het park naar aanleiding van het onveiligheidsgevoel, in eerste instantie voor een aantal cliëntgroepen. Dit is per 20 december 2019 uitgebreid voor alle cliënten. Concreet betekent het dat er door cliënten van Siloah niet meer gewandeld wordt op het geel gemarkeerde pad zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.


Het geel gemarkeerde pad wordt niet meer door Siloah cliënten gebruikt.

November 2019
Er zijn meerdere contacten met buurtbewoners geweest die verduidelijkingsvragen hebben gesteld, of die de avond op 8 oktober gemist hebben.

19 november 2019
Melding door buurtbewoners van overlast door mesthoop. Deze is meteen afgedekt en vrij snel daarna zijn dichte containers geplaatst.

10 december 2019
Er is een gesprek geweest met vier vertegenwoordigers van de Groep Aanwonenden Siloah. Hiervan is een verslag gemaakt en dit is na verwerking van wijzigingen door de vertegenwoordigers vastgesteld. In dit gesprek en ook hierna is een uitnodiging voor een vervolggesprek gedaan. Deze uitnodiging is niet aangenomen.

12 december 2019
Een nieuwsbrief is digitaal verzonden naar de opgegeven e-mailadressen.

8 januari 2020
Op 8 januari is door Bauke de Jong (manager zorg Siloah) ingesproken in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk en zijn er enkele vragen van gemeenteraadsleden beantwoord.

15 januari 2020
De plannen van Siloah zijn besproken in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

17 maart 2020
Er was een informatieavond gepland waarvoor brieven en mails zijn verstuurd en advertenties zijn geplaatst. Helaas kon deze avond niet doorgaan in verband met de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus.

Onderhoudswerkzaamheden park
De gemeente heeft de afgelopen periode onderhoud uitgevoerd in het park, ook naar aanleiding van een aantal verzoeken uit de buurt. Daarnaast staat er ook één en ander gepland wat nog uitgevoerd wordt. Een overzicht hiervan kunt u vinden in de volgende link: Actielijst Siloah Bodegraven.

B.    Toelichting huidig ontwerp inclusief afbeeldingen

Voor alle duidelijkheid nog even de getallen ten aanzien de gewenste bouwplannen en uitbreiding, zowel voor wonen als dagbesteding weergegeven in onderstaande tabellen.

Aantallen

Wonen Huidig Wens
Rank (locatie Pr. Bernhardstraat Bodegraven) 15 (locatie De Rank) 20 (locatie De Akker)
Nieuwe groep 8 (locatie De Akker)
Akker huidig 55 (locatie De Akker) 55 (locatie De Akker)
Totaal 70 (op twee locaties) 83 (locatie De Akker)

 

Dagbesteding Huidig Wens
Rank extra 0 5 (nieuw)
Nieuwe groep 0 8 (nieuw)
Dorsvloer huidig 80 (incl. 15 Rank cliënten) 80 (incl. 15 Rank cliënten)
Totaal 80 93

Ten aanzien van woonplekken betekent het dus een uitbreiding op het terrein van de Akker van 28 plekken (15 cliënten wegens de verplaatsing van De Rank en 5 + 8 nieuwe cliënten). Ten aanzien van dagbesteding betekent het een uitbreiding van 13 nieuwe cliënten.

De afgelopen periode is er naast de beschreven ontwikkelingen en gebeurtenissen ook hard gewerkt aan het verder uitwerken van het voorlopig ontwerp. De belangrijkste veranderingen zijn:

B1.            Het nieuw te bouwen gebouw is qua positie zover mogelijk geschoven richting eigen terrein/Broekveldselaan.
B2.            De oppervlakte van het gebouw is kleiner geworden.
B3.            De balkons zijn verschoven qua positie zodat het zicht op de omliggende woningen er niet meer is.
B4.            Er is verder ontwikkeld ten aanzien van aankleding en invulling gebouw.
B5.            Als laatste geven we een rekensom van de toename van de bebouwingspercentages.

Dit alles heeft geleidt tot de volgende afbeeldingen van het voorlopig ontwerp.

B1.         Ook is te zien dat het gebouw zoveel mogelijk richting de Broekveldselaan is geschoven.

B2.         Het gebouw is zo compact mogelijk gemaakt. De voetprint ontwikkeling is:
De oude bebouwing                                       660 m2                 zwart omkaderd
Het schetsplan van 8 oktober was ca.     900 m2                 rood gestippeld
Het Voorlopig ontwerp van heden is       865 m2                 blauw gekleurd
De eerste en tweede verdieping heeft een oppervlakte van 810 m2. De derde verdieping kent een oppervlakte van 570 m2.

B3.         De balkons zijn verschoven qua positie zodat het zicht op de omliggende woningen er niet meer is.
Plan 8 oktober: balkons aan parkzijde:

Nieuw plan: balkons aan zijde Broekveldselaan:

Perspectief met positie balkons:

B4.         Er is verder ontwikkeld ten aanzien van aankleding en invulling gebouw. Dit komt goed tot uitdrukking in de vogelvlucht beelden.

Vogelvlucht afbeelding plan 8 oktober:

Vogelvlucht afbeelding huidig plan:

Vanaf de woningen en de groenzone ziet de gevel ontwikkeling er als volgt uit:

Foto richting Siloah (zomer 2019):

Impressie plan 8 oktober (in de werkelijkheid staan er veel meer bomen):

Impressie huidig plan (in de werkelijkheid staan er veel meer bomen):

B5.         Als laatste de stand van de bebouwingspercentages.

Huidige bebouwing                                       35,33 %
Toename bebouwing (extra voetprint)  2,00 %
Nieuwe bebouwing                                       37,33 % (zonder aankoop extra grond)

C.    Voorgenomen planning

De planning geeft aan dat we de planontwikkeling in 2020 willen doorlopen. De bouwfase is vooral in 2021 gepland.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u de weg bewandelen die aan het begin van dit artikel beschreven wordt.